Cheer System International (Thailand) Co., Ltd.

        บริษัท เชียร์ ซีสเต็ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2537 ได้ดำเนินธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ ออกแบบ,ติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูปสำหรับห้องควบคุมอุณหภูมิทุกประเภท จากการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ของทางวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทำให้บริษัท เชียร์ ซีสเต็ม ฯ ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีแห่งวงการผู้ผลิต,ออกแบบ,และงานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป,อุปกรณ์ในการประกอบติดตั้งสำหรับ ห้องเย็น ( cold room ) , ห้องสะอาด ( clean room ) , ห้องแช่แข็ง , ( freezer room ) เป็นต้น เครื่องจักรในการผลิตของทาง เชียร์ ซีสเต็ม ฯ มีความทันสมัยและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย

"มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้า"

คำมั่นสัญญา

        เรา “ มุ่งมั่น ” สร้างสรรค์ ผลงานให้ได้มาตรฐาน คือ เจตนารมณ์ในการทำงานของเรา ด้วยความพิถีพิถัน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพ นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตั้ง คือบริการหลังการขาย เรามีขอบข่ายความรับผิดชอบ สูงสุดตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงอะไหล่ทดแทน ดังนั้นนโยบาย หลักของเราคือ

“ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้า“