1. สถานที่และโครงสร้าง

1.1 ไม่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีแหล่งทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์ เช่น แหล่งอุตสาหกรรมหนักที่มีปัญหามลพิษ สถานที่ที่น้ำท่วมขังe

1.2 มีโครงสร้างและการออกแบบที่เหมาะสม มีขนาดพื้นที่เพียงพอต่อการรับผากและสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาด
1.3 ห้องเก็บเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวของคนงานแยกเป็นสัดส่วนออกจากบริเวณผลิต สะอาดและมีการระบายอากาศที่ดี
1.4 บริเวณรอบ ๆ ตัวอาคารต้องสะอาดไม่มีกองขยะ มีที่เก็บหรือกำจัดขยะแยกเป็นสัดส่วนและถูกสุขลักษณะ
1.5 มีระบบการกำจัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

15

2. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ

2.1 วัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิดต้องทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก ทำความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้ำและไม่เป็นสนิม เครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและสะดวกในการรักษาความสะอาด
2.2 ล้างทำความและฆ่าเชื้อตามแผนการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
2.3 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างทำความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บที่เหมาะสม สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนโดยเฉพาะพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

3. บุคลากร

3.1 มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นพาหนะของโรคทางเดินอาหารและไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ
3.2 ได้รับการตรวจสุขภาพทั้งโรคติดต่อร้ายแรงและโรคทางเดินอาหารเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง พร้อมเก็บบันทึกผลการตรวจ
3.3 ได้รับการฝึกอบรมเรื่องสุขลักษณะที่ควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
3.4 ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและทุกครั้งหลังใช้ห้องสุขา
3.5 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใส่ทำงานต้องสะอาด ควรเปลี่ยนชุดทำงานในบริเวณที่จัดให้ ขณะปฏิบัติงานต้องสวมหมวกเก็บผมให้มิดชิด ใส่ผ้ากันเปื้อนที่กันน้ำได้และรองเท้าบู้ต ไม่ใส่เครื่องประดับ ถ้าสวมถุงมือถุงมือต้องสะอาด ไม่ดูดซับน้ำและไม่มีรอยขาดหรือรั่ว
3.6 ห้ามรับประทานอาหารและสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน และไม่ไอ/จามใส่วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์

4. กระบวนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น

4.1 มีการแยกรุ่นผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน พร้อมบันทึกรายละเอียดแหล่งที่มาและเก็บไว้เพื่อตรวจสอบ
4.2 ควบคุมอุณหภูมิห้องเย็นไม่ให้สูงกว่า - 18 องศาเซลเซียส ตลอดจนควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิให้ไม่เกิน 4 องศาเซลเซียสขณะขนถ่ายผลิตภัณฑ์
4.3 มีเทอร์โมมิเตอร์แสดงอุณหภูมิของห้องเย็น โดยติดตั้งในตำแหน่งที่อ่านได้ง่ายและชัดเจน ควรจดบันทึกอุณหภูมิห้องเย็นทุกวัน

07

5. การสุขาภิบาล

5.1 ใช้น้ำสะอาด มีคุณภาพเทียบเท่าน้ำดื่ม
5.2 มีอ่างล้างมือก่อนทางเข้าห้องเย็นและหน้าห้องสุขา
5.3 มีห้องสุขาที่สะอาดและมีจำนวนเพียงพอกับบุคลากร
5.4 มีระบบการกำจัดขยะและสิ่งสกปรกอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

6. การป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลง

6.1 ต้องไม่มีหนู แมลงและสัตว์อื่น ๆ ในบริเวณทำการผลิต มีวิธีการป้องกันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6.2 ส่วนที่เป็นโรงงานต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีช่องเปิดที่จะเป็นทางเข้าของสัตว์ต่าง ๆ ได้
6.3 มีแผนการกำจัดหนูและแมลงและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีการใช้ยากำจัดต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนไปยังผลิตภัณฑ์ พื้นผิวที่สัมผัสผลิตภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์

.