มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล มาตรฐานห้องเย็น

กรมการค้าภายในได้จัดทำมาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยอาศัยแนวคิดการนำระบบการจัดการมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างผู้ประกอบ
การให้มีกรอบในการบริหารจัดการในทุกกิจการเพื่อให้สอดคล้องตามวงจร PDCA ซึ่งก็คือ Plan Do Check Act ซึ่งเป็น มาตรฐานเฉพาะที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับแต่ละประเภทกิจการ สามารถนำไปปฏิบัติใช้ในกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ทุกขนาดโดยมุ่งเน้นในกิจกรรมที่มีความสำคัญโดยตรงกับกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็นนี้ กำหนดโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง

52

• ISO 9001:2008 Quality Management Systems- Requirements
• มอก. 34-2546 ข้อปฏิบัติแนะนำระหว่างประเทศ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
• มอก.18001-2542 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย:

ข้อดีของผู้ประกอบกิจการหลังจากการจัดทำระบบมาตรฐาน ดังนี้

  • ระบบเอกสารดีขึ้น ทำให้มีหลักฐานอ้างอิง เพื่อปรับปรุงระบบบริหารงานภายในได้
  • ระบบการจัดเก็บดีขึ้น เนื่องจากมีการทำเครื่องหมายสินค้าของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการปะปนกับสินค้าของลูกค้ารายอื่นหรือเกิดการปนเปื้อน รวมทั้งติดฉลากหรือใช้ระบบสารสนเทศอื่นๆ เพื่อง่ายต่อการชี้บ่งหรือการติดตามตรวจสอบ และทำบันทึกการจัดเก็บสินค้าไว้ตลอดกระบวนการ
  • พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้นอันเป็นผลมาจากพนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงานมากขึ้น และมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าระบบมาตรฐานส่งผลดีต่อองค์กรและพนักงานอย่างไร ทำให้มีทัศนคติที่ดี และมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจะได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการ และสามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศที่มุ่งเน้นคุณภาพทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดคุณภาพได้ง่าย และทำให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นในอนาคต